SỰ THẬT VỀ BỆNH TÂM THẦNM

Bệnh tâm thần ảnh hưởng tới mọi nhóm chủng tộc, sắc dân, kinh tế, tôn giáo và tuổi tác. Trong mỗi bốn người lớn, có khoảng một người sẽ trải qua chứng bệnh tâm thần có thể chẩn đoán được trong đời họ. Trong mỗi năm đứa trẻ, có gần một em sẽ trải qua tình trạng khó khăn về cảm xúc hoặc ứng xử. Tại Sacramento County, ước tính có gần 355,000 cư dân sống với bệnh tâm thần.

Bệnh tâm thần có thể chữa trị được, và có thể bình phục khi nào có sẵn và sử dụng được các yểm trợ từ giáo dục, gia đình, bạn đồng cảnh ngộ và cộng đồng. Tuy nhiên, nhiều người chưa bao giờ tìm kiếm sự giúp đỡ hoặc chữa trị, bởi vì họ bị trải qua tình trạng khinh rẻ, kỳ thị hoặc xấu hổ. Hậu quả là sự đau đớn và buồn phiền không cần thiết xảy ra cho người mắc bệnh tâm thần, gia đình họ, bạn bè và cộng đồng nói chung.

Dự án Bệnh Tâm Thần: Không luôn như quý vị nghĩ (Mental Illness: it's not always what you think) được khởi xướng bởi Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh /Ngành Dịch Vụ Sức Khoẻ Tâm Thần (Department of Health and Human Services /Division of Behavioral Health Services, DHHS/DBHS) thuộc Sacramento County, nhằm:

  • Giảm thiểu sự khinh rẻ và kỳ thị
  • Khuyến khích sức khoẻ tâm thần và sự lành mạnh
  • Gây cảm hứng hy vọng cho những ai và gia đình nào sống với bệnh tâm thần

Dự án này nhằm chận đứng sự khinh rẻ. Chúng tôi muốn thay đổi những suy nghĩ, thái độ và hậu quả. Trong lúc đọc, quý vị có thể thấy bệnh tâm thần không luôn như mình nghĩ.

Cư dân nên cảm thấy thoải mái gọi điện thoại số 211 Sacramento (211 hoặc 916-498-1000, hoặc TTY 916-446-1434), là một dịch vụ thông tin và giới thiệu kín đáo và miễn phí cho cộng đồng. Một chuyên viên giới thiệu (referral) trên đường dây InfoLine sẽ nhận cú điện thoại, và giúp lựa chọn từ hơn 2,400 chương trình cộng đồng và vô vụ lợi, nhằm đề nghị những chương trình nào có thể giúp đỡ tốt nhất cho cá nhân này. Các cú điện thoại luôn được giữ kín và có sẵn thông dịch viên.

Dự án chống sự khinh rẻ và kỳ thị đã cung cấp các tài liệu đa ngôn ngữ, được đăng tải khắp nơi tại quận hạt này, để khuyến khích mọi người trò chuyện về bệnh tâm thần, thúc đẩy những câu chuyện thành công và tích cực, và giáo dục cho mọi người biết sự thật về bệnh tâm thần. Chúng tôi mời gọi quý vị bấm vào các mẫu tin dưới đây, để xem xét, tải xuống và chia xẻ với những người khác.


Chương trình này được tài trợ bởi Cơ quan Dịch vụ Sức khỏe Hành vi thông qua các cử tri chấp thuận Dự Luật 63, Dịch vụ Sức khỏe Tâm thần (MHSA).