Skip to Content

اخیراً کمی ضعیف به نظر می‌رسید و می‌خواستم ببینم حالت خوبه . در چه حالی رفیق.

اخیراً کمی ضعیف به نظر می‌رسید و می‌خواستم ببینم حالت خوبه . در چه حالی رفیق.