KEV NOJ QAB HAUS HUV NTAWM TXOJ KEV XAV YOG QHOV TSEEM CEEB RAU KOJ THIAB KOJ TSEV NEEG

Tus kab mob cuam tshuam txoj kev xav, ib yam lwm cov kab mob kev nkeeg, cuam tshuam txog txhua haiv neeg, cov muaj thiab cov pluag, txhua txoj kev ntseeg, cov hluas thiab cov laus, thaib nws tuaj yeem cuam tshuam tau thoob plaws yus txoj kev noj qab haus huv. Lwm yam, xws li txoj kev nyuaj siab thiab kev txob txhawj, los yog tej yam uas tshwm sim ntawm txoj kev xav phem thiab kev sib cais raws tsav neeg, ua tau teeb meeb rau txoj kev xav thiab kev noj qab nyob zoo ntawm koj lub zej zog.

Txawm tias cov yam ntxwv no tshwm sim tau rau ib leej tus twg, los nws tsis muaj feem qhia tau tias koj yog leej twg los sis tiv thaiv koj txoj kev nrhiav kev kaj siab.

Thaum koj saib xyuas koj txoj kev nyob nyab xeeb ntawm txoj kev xav, yuav ua tau rau koj tuaj yeem saib xyuas tau koj lub cev, koj txoj kev xav, thiab kev noj qab haus huv ntawm fab ntsuj plig. Thaum tau txais kev kho, nws muaj feem ua rau cov tib neeg uas tab tom nyob nrog tus kab mob ntawm txoj kev xav los nyob zoo, thiab ua neej kaj siab, tab sis tseem ceeb heev, lawv yuav tsum tau txais kev txhawb los ntawv lawv tsev neeg thiab lub zej zog.

Cov Mob Cuam Tshuam Txoj Kev Xav Uas Nquag Pom Muaj

Kawm txog qhov tseeb ntawm kev noj qab haus huv ntawm txoj kev xav.

Cov yam ntxwv kev noj qab haus huv ntawm txoj kev xav yuav tsis ploj mus yog yus tsis quav ntsej. Yeej muaj cov chaw pab txhawb qhib rau neeg thiab lawv tsev neeg.

Kev Pab Cuam Txog Kev Puas Siab Puas Ntsws

Hu 211

Rau kev pab tswv yim, pab txhawb thiab pab cuam txog tej teeb meem los ntawm lub chaw pab saib xyuas kev puas siab puas ntsws. Yog koj tab tom ntsib ib qho teeb meem loj los ib qho muaj mob xwm txheej txaus ntshai, hu rau 911.

Ua ke no, peb tuaj yeem pab nres tau txoj kev txaj muag thiab ua kom muaj txoj kev hloov pauv zoo.

  • Hu mus thiab qhia rau cov phooj ywg los sis tsev neeg, tus tswv cuab hauv lub zej zog uas koj ntseeg siab rau nrog rau tus muaj kev paub los pab, los sis cov kws muaj kev paub tshwj xeeb rau kev pab txhawb thiab cov chaw muaj kev pab cuam.
  • Muab koj txoj kev txhawb rau lawv. Txhua tus neeg muaj lub luag hauj lwm thiab tsev neeg txoj kev txhawb tseem ceeb ua kom zoo zog tuaj. Nrhiav tej hauv kev los txhawb, los muab kev vam khom thiab kev pab rau cov neeg txhua phaum hnub nyoog.
  • Kev nyob nyab xeeb ntawm txoj kev xav yog ib qhov tseem ceeb rau tus neeg txoj kev noj qab haus huv tag nrho. Nws yog ib qho tseem ceeb los saib xyuas txog koj li kev noj qab haus huv hauv koj siab koj ntsws thiab koj lub cev. Kev noj zoo, kev tswj tau lub neej ua hauj lwm kom xwm yeem, kev yoj cev, thiab kev sib tham pab txhawb tau yus txoj kev noj qab haus huv tag nrho.
  • Yog xav kawm ntxiv txog ntawm cov tib neeg uas muaj cov yam ntxwv no nyob li cas, thiab yog xav paub txog txoj hauv kev pab txhawb los sis koom tes los mus pab , mus saib StopStigmaSacramento.org, los sis hu rau 211 kom coj tau koj mus cuag cov kev pab cuam uas nkag siab koj txoj kev xav thiab kev coj.
Txoj Kev Pib Sib Tham

Hej (hey), zoo li ib ntus no koj muaj ntau yam nyob hauv koj lub siab. Koj puas noj qab nyob zoo os?

Kuv xav hais qhia koj tias yog koj xav tham txog dabtsi, kuv nyob ntawm no mloog koj tham. Koj puas xav teem caij wb sib ntsib rau lub lim tiam no?

Kuv pom tias koj qhaj ntawv tau ob peb hnub no lawm. Kuv xav nug koj seb koj puas noj qab nyob zoo.

Kuv tsis tau ntsib koj ntev lawm! Koj nyob li cas?

Kuv paub tias ua neeg nyob yeej tsis yooj yim, tabsis yog koj xav nrog leej twg tham, paub tias kuv nyob ntawm no mloog koj txhua lub sij hawm.

Ziag no zoo li koj tsis tshua kaj siab. Kuv xav nug koj seb koj puas noj qab nyob zoo.

Kuv xav qhia koj paub tias kuv nyob ntawm no. Yog koj muaj tej yam koj xav tham txog ces los nrog kuv tham.

Kuv paub tias ib ntus no yeej muaj qee yam uas nyuaj kawg nkaus; yog koj xav tham txog tej ntawd lossis lwm yam ces qhia rau kuv paub. Kuv nyob ntawm no mloog koj tham txhua lub sij hawm.

Saib tag nrho