KEV NOJ QAB HAUS HUV NTAWM TXOJ KEV XAV YOG QHOV TSEEM CEEB RAU KOJ THIAB KOJ TSEV NEEG

Tus kab mob cuam tshuam txoj kev xav, ib yam lwm cov kab mob kev nkeeg, cuam tshuam txog txhua haiv neeg, cov muaj thiab cov pluag, txhua txoj kev ntseeg, cov hluas thiab cov laus, thaib nws tuaj yeem cuam tshuam tau thoob plaws yus txoj kev noj qab haus huv. Lwm yam, xws li txoj kev nyuaj siab thiab kev txob txhawj, los yog tej yam uas tshwm sim ntawm txoj kev xav phem thiab kev sib cais raws tsav neeg, ua tau teeb meeb rau txoj kev xav thiab kev noj qab nyob zoo ntawm koj lub zej zog.

Txawm tias cov yam ntxwv no tshwm sim tau rau ib leej tus twg, los nws tsis muaj feem qhia tau tias koj yog leej twg los sis tiv thaiv koj txoj kev nrhiav kev kaj siab.

Thaum koj saib xyuas koj txoj kev nyob nyab xeeb ntawm txoj kev xav, yuav ua tau rau koj tuaj yeem saib xyuas tau koj lub cev, koj txoj kev xav, thiab kev noj qab haus huv ntawm fab ntsuj plig. Thaum tau txais kev kho, nws muaj feem ua rau cov tib neeg uas tab tom nyob nrog tus kab mob ntawm txoj kev xav los nyob zoo, thiab ua neej kaj siab, tab sis tseem ceeb heev, lawv yuav tsum tau txais kev txhawb los ntawv lawv tsev neeg thiab lub zej zog.

Cov Mob Cuam Tshuam Txoj Kev Xav Uas Nquag Pom Muaj

Kawm txog qhov tseeb ntawm kev noj qab haus huv ntawm txoj kev xav.

Cov yam ntxwv kev noj qab haus huv ntawm txoj kev xav yuav tsis ploj mus yog yus tsis quav ntsej. Yeej muaj cov chaw pab txhawb qhib rau neeg thiab lawv tsev neeg.

Mental Health Services

Call 211

For local mental health counseling, support and crisis response services. If you are in crisis or experiencing a life-threatening emergency, call 911.

Ua ke no, peb tuaj yeem pab nres tau txoj kev txaj muag thiab ua kom muaj txoj kev hloov pauv zoo.

  • Hu mus thiab qhia rau cov phooj ywg los sis tsev neeg, tus tswv cuab hauv lub zej zog uas koj ntseeg siab rau nrog rau tus muaj kev paub los pab, los sis cov kws muaj kev paub tshwj xeeb rau kev pab txhawb thiab cov chaw muaj kev pab cuam.
  • Muab koj txoj kev txhawb rau lawv. Txhua tus neeg muaj lub luag hauj lwm thiab tsev neeg txoj kev txhawb tseem ceeb ua kom zoo zog tuaj. Nrhiav tej hauv kev los txhawb, los muab kev vam khom thiab kev pab rau cov neeg txhua phaum hnub nyoog.
  • Kev nyob nyab xeeb ntawm txoj kev xav yog ib qhov tseem ceeb rau tus neeg txoj kev noj qab haus huv tag nrho. Nws yog ib qho tseem ceeb los saib xyuas txog koj li kev noj qab haus huv hauv koj siab koj ntsws thiab koj lub cev. Kev noj zoo, kev tswj tau lub neej ua hauj lwm kom xwm yeem, kev yoj cev, thiab kev sib tham pab txhawb tau yus txoj kev noj qab haus huv tag nrho.
  • Yog xav kawm ntxiv txog ntawm cov tib neeg uas muaj cov yam ntxwv no nyob li cas, thiab yog xav paub txog txoj hauv kev pab txhawb los sis koom tes los mus pab , mus saib StopStigmaSacramento.org, los sis hu rau 211 kom coj tau koj mus cuag cov kev pab cuam uas nkag siab koj txoj kev xav thiab kev coj.
Conversation Starter

Hey, it seems like you’ve got a lot on your mind lately. How are you?

I just wanted to say that I am here if you want to talk about anything – Can we get together this week? 

I noticed you have missed a few days of school, and I just wanted to check in with you and see how you are doing.

I haven’t seen you in a while! How have you been?

I know life can feel like a lot sometimes, but if you need someone to talk to, I want you to know I am here.

You’ve seemed a little down lately and I wanted to see how you are doing.

I just want you to know I am here for you if you ever need to talk. You’re my friend and I won’t judge you.

I know things have been hard lately; let me know if you want to talk about it. I’m here for you.

View All