Skip to Content

Txoj Kev Pib Sib Tham

Koj puas paub yuav ua li cas thiaj tham tau nrog ib tug phooj ywg lossis ib tug neeg koj hlub tshua uas muaj ib yam mob puas siab puas ntsws?

Thaum koj pom ib tug phooj ywg lossis ib tug neeg koj hlub tshua uas tab tom ntsib txoj kev puas siab puas ntsws, tej zaum koj yeej tsis paub tias yuav pab lawv  li cas. Ib txoj kev koj yuav pab lawv ces yog  tham nrog lawv seb koj yuav pab tau lawv li cas thiaj zoo rau lawv. 

Yog koj xav ua ib txoj kev txhawb zog rau ib tug phooj ywg los sis tus neeg hlub tshua uas muaj mob puas siab puas ntsws, koj yuav tsum tau npaj mloog lawv thiab qhia rau lawv tias koj yeej txhawj txog lawv. Nws tseem ceeb uas koj muab ib qho chaw zoo rau nws tham txog nws txoj kev xav uas nws yuav tsis raug thuam thiab raug lim hiam; koj yuav tsum ua kom tag koj lub peev xwm, tsis txhob qhia nws hais tias nws yuav tsum ua li cas thiaj li zoo.

Siv ib kab  lus hauv qab no thaum koj xav pib tham nrog koj tus phooj ywg txog kev puas siab puas ntsws. Yog koj siv cov lus no, koj yuav pab txhawb thiab qhia txog tias kev puas siab puas ntsws tsis yog ib yam phem nyob hauv koj lub zej zos:

Kuv paub tias ib ntus no yeej muaj qee yam uas nyuaj kawg nkaus; yog koj xav tham txog tej ntawd lossis lwm yam ces qhia rau kuv paub. Kuv nyob ntawm no mloog koj tham txhua lub sij hawm.

Kuv xav qhia koj paub tias kuv nyob ntawm no. Yog koj muaj tej yam koj xav tham txog ces los nrog kuv tham.

Ziag no zoo li koj tsis tshua kaj siab. Kuv xav nug koj seb koj puas noj qab nyob zoo.

Kuv paub tias ua neeg nyob yeej tsis yooj yim, tabsis yog koj xav nrog leej twg tham, paub tias kuv nyob ntawm no mloog koj txhua lub sij hawm.

Kuv tsis tau ntsib koj ntev lawm! Koj nyob li cas?

Kuv pom tias koj qhaj ntawv tau ob peb hnub no lawm. Kuv xav nug koj seb koj puas noj qab nyob zoo.

Kuv xav hais qhia koj tias yog koj xav tham txog dabtsi, kuv nyob ntawm no mloog koj tham. Koj puas xav teem caij wb sib ntsib rau lub lim tiam no?

Hej (hey), zoo li ib ntus no koj muaj ntau yam nyob hauv koj lub siab. Koj puas noj qab nyob zoo os?