Skip to Content

فقط می خواستم بگویم اگر می خواهید در مورد چیزی صحبت کنید من اینجا هستم – آیا می توانیم این هفته دور هم جمع شویم؟

فقط می خواستم بگویم اگر می خواهید در مورد چیزی صحبت کنید من اینجا هستم – آیا می توانیم این هفته دور هم جمع شویم؟