Skip to Content

می دانم که اخیراً همه چیز برایت سخت بوده است, می خواهید در موردش صحبت کنیم . من برای شما همیشه وقت دارم فقط به من بگو کی کجا.

می دانم که اخیراً همه چیز برایت سخت بوده است, می خواهید در موردش صحبت کنیم . من برای شما همیشه وقت دارم فقط به من بگو کی  کجا.