Skip to Content

Hej (hey), zoo li ib ntus no koj muaj ntau yam nyob hauv koj lub siab. Koj puas noj qab nyob zoo os?

Hej (hey), zoo li ib ntus no koj muaj ntau yam nyob hauv koj lub siab. Koj puas noj qab nyob zoo os?

Mental Health Services

Call 211

For local mental health counseling, support and crisis response services. If you are in crisis or experiencing a life-threatening emergency, call 911.