Skip to Content

Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nếu bạn cần tâm sự.

Tôi chỉ muốn bạn biết rằng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe nếu bạn cần tâm sự.