QHOV TSEEB TXOG TUS MOB PUASHLWB

Tus Mob Puas Hlwb no raug txhua pab neeg, txhua haiv neeg, txhua yam haujlwm, txhua txoj kev ntseeg thiab tsis hais muaj pes tsawg xyoo li. Yuav luag muaj li ib tug ntawm plaub leeg uas tau txais tus mob puas hlwb uas kuaj tshawbtau nyob rau hauv lub neej no. Ntawm tsib tug menyuam mas ib tug muaj kev nyuaj siab thiab coj tus cwj pwm tsis zoo. Hauv lub zej zog Sacramento, kwv yees hais tias muaj li ntawm 355,000 tus pej xeem uas muaj tus mob puas hlwb no.

Tus Mob Puas Hlwb no yeej muaj kev kho tau, thiab yeej yuav cawm tau yog hais tias muaj kev kawm txog, muaj tsev neeg, muaj phooj ywg, thiab muaj yus lub zej zog thiab kev txhawb uas siv cov kev pab ntawvd. Tiam sis, feem coob tsis mus nrhiav kev pab los yog kho vim txoj kev ntxub ntxaug, kev saib tsis taus, lossis txoj kev txaj muag uas muaj rau yav tag los. Kev muaj mob thiab kev tu siab uas twb tsis tsim nyog rau tus neeg muaj mob ntawd, nws tsev neeg, nws cov phooj ywg, thiab tag nrho hauv nws lub zej zog.

KEV Puas Hlwb: Tsis zoo xws li koj xav qhov kev pab no tsim muaj los ntawmSacramento County Department of Health and Human Services/Division of Behavioral Health Services(DHHS/DBHS) kom:


  • Txo txoj kev ntxub ntxaug thiab saib tsis taus
  • Txhawb kev kho puas hlwb thiab kev noj qab nyob zoo
  • Tsim kom muaj kev cia siab rau tib neeg thiab tsev neeg uas nyob nrog kev nyuaj siab puas hlwb

Lub hom phiaj ntawm txoj haujlwm no yog txwv txoj kev ntxub ntxaug. Peb xav hloov txoj kev xav, cov cwj pwm, thiab kev kho. Thaum koj nyeem mus ntxiv, koj yuav pom tau hais tias kevmob puag hlwb tsis zoo xws li koj xav.

Cov neeg nyob hauv no hu tso siab lug tau rau tus xov tooj hu dawb 211 Sacramento (211 lossis 916-498-1000, lossis TTY 916-446-1434), pab dawb thiab txwv tsis pub lwm tus neeg paub thiab pab nrhiav lwm txoj kev pab nyob hauv lub zej zog no. Peb Muaj neeg txais xov tooj thiab pab koj xaiv ntawm 2,400 lub koom haum uas pab dawb thiab cov kev pab rau txhua tus pej xeem uas muaj peev xwm pab tau tus neeg ntawv kom zoo li zoo tau. Kev sib txuas lus no yeej txwv tsis pub lwm tus neeg paub thiab kuj muaj neeg pab txhais lus thiab.

Txoj kev txwv kev ntxub ntxaug thiab saib tsis taus lwm tus tsim muaj ntau hom lus thiab muab lo thoob plaws lub zej zog no kom muaj kev sib tham txog tus kab mob puas hlwb, muaj kev txhawb kom piav txog nwg li kee kwm uas muaj kev xaus rau qhov zoo, thiab qhia cov peej xeem qhov tseeb txog tus kab mob hlwb no.

Peb thov caw koj nias cov nyob hauv qab no kom pom, nqus coj los siv, thiab pab qhia rau lwm tus neeg.


Qhov kev pab cuam no yog pab los ntawm lub Division of Behavioral Health Services los ntawm cov neeg xaiv tsa pom zoo tsab Proposition 63 , Mental Health Services Act (MHSA)