Kuv paub tias ib ntus no yeej muaj qee yam uas nyuaj kawg nkaus; yog koj xav tham txog tej ntawd lossis lwm yam ces qhia rau kuv paub. Kuv nyob ntawm no mloog koj tham txhua lub sij hawm.

Kuv paub tias ib ntus no yeej muaj qee yam uas nyuaj kawg nkaus; yog koj xav tham txog tej ntawd lossis lwm yam ces qhia rau kuv paub. Kuv nyob ntawm no mloog koj tham txhua lub sij hawm.

Kuv xav qhia koj paub tias kuv nyob ntawm no. Yog koj muaj tej yam koj xav tham txog ces los nrog kuv tham.

Kuv xav qhia koj paub tias kuv nyob ntawm no. Yog koj muaj tej yam koj xav tham txog ces los nrog kuv tham.

Ziag no zoo li koj tsis tshua kaj siab. Kuv xav nug koj seb koj puas noj qab nyob zoo.

Ziag no zoo li koj tsis tshua kaj siab. Kuv xav nug koj seb koj puas noj qab nyob zoo.

Kuv paub tias ua neeg nyob yeej tsis yooj yim, tabsis yog koj xav nrog leej twg tham, paub tias kuv nyob ntawm no mloog koj txhua lub sij hawm.

Kuv paub tias ua neeg nyob yeej tsis yooj yim, tabsis yog koj xav nrog leej twg tham, paub tias kuv nyob ntawm no mloog koj txhua lub sij hawm.

Kuv tsis tau ntsib koj ntev lawm! Koj nyob li cas?

Kuv tsis tau ntsib koj ntev lawm! Koj nyob li cas?

Kuv pom tias koj qhaj ntawv tau ob peb hnub no lawm. Kuv xav nug koj seb koj puas noj qab nyob zoo.

Kuv pom tias koj qhaj ntawv tau ob peb hnub no lawm. Kuv xav nug koj seb koj puas noj qab nyob zoo.

Kuv xav hais qhia koj tias yog koj xav tham txog dabtsi, kuv nyob ntawm no mloog koj tham. Koj puas xav teem caij wb sib ntsib rau lub lim tiam no?

Kuv xav hais qhia koj tias yog koj xav tham txog dabtsi, kuv nyob ntawm no mloog koj tham. Koj puas xav teem caij wb sib ntsib rau lub lim tiam no?

Hej (hey), zoo li ib ntus no koj muaj ntau yam nyob hauv koj lub siab. Koj puas noj qab nyob zoo os?

Hej (hey), zoo li ib ntus no koj muaj ntau yam nyob hauv koj lub siab. Koj puas noj qab nyob zoo os?